Deep Residual Learning for Image Recognition
Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun
https://arxiv.org/abs/1512.03385
Dec. 10, 2015


CNN architectures