Deep Dyna-Q: Integrating planning for task-completion dialogue policy learning
Baolin Peng Xiujun Li Jianfeng Gao JJ (Jingjing) Liu Kam-Fai Wong Shang-Yu Su
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/integrating-planning-task-completion-dialogue-policy-learning/
Jan. 1, 2018


Applications

Enter comment here